Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde kleederen te hullen, en door bevelen getrommel, muziek en glinsterende zaken te verblinden en te begoochelen; ze verder te noodzaken, ageijks bepaalde bewegingen te maken en ze zoodoende zóódanig te hypnotiseeren, dat zij op!

houden menschen te zijn en zinneloos gehoorzamende

werktuigen worden. Deze gehypnoLerde sterke jonge mannen worden dan uitgerust met moordwerktu.gen en zijn dan op bevel der regeeringsmach. bereid ,„t iedere d.ad van geweld; | von.fen

£ z'ir • hethoofdmiddei"

De regeeringen weten, dat de macht niet bestaat

in hare CÏa7.hÏe kniCht' maar in de S^chte en onafTra Ir du'delijke u.tdrukking; zij zijn voor deze nafhankehjke gedachte meer beducht dan voor een leger, en om die reden stellen zij beoordeelaars aan leggen beslag op de dagbladen, maken zich meester van het bestuur, van den godsdienst en van de scholen. Maar de geestelijke macht, die de wereld bestuurt, is onbereikbaar en steeds vrij - zii is het wezen van het menschelijk geweten.

De verschrikkelijkste rooversbende is niet zoo gevaarlijk als de inrichting van den Staat. Ieder rooverhootdman is minstens toch nog daardoor beperkt, dat de medeleden van zijne bende een deel hunner menschelijke vrijheid behouden en kunnen weigeren, daden te verrichten, die strijdig zijn met hun geweten. Maar voor menschen, die een d^e

Sluiten