Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitmaken van de goed georganiseerde regeering met gedisciplineerde legers, zijn er geene perken. 'r z'jn geene misdaden zoo afgrijzelijk, of zij worden begaan door menschen, die een deel uitmaken van de regeering en van het leger, en die den wil uitvoeren van hem (Boulanger, Pugatschow, Napoleon), die toevallig aan het hoofd staat.

e volkeren, die aan eene regeering gehoorzamen, kunnen geene wijze volkeren zijn; hunne gehoorzaamheid is reeds een onfeilbaar teeken van onverstand. Zoolang de volkeren hunne regeeringen nog door dik en-dun volgen, kan de wereldvrede niet worden hersteld door wijze maatregelen, verdragen en scheidsgerechten.

Met alle denkbare middelen: schoolboeken, godsdienst, preeken, redevoeringen, boeken, dagbladen, gezangen, verzen, gedenkteekenen, steeds en overal blijft men er naar streven het volk dom te maken. Hetzij door dwang, hetzij door omkooping verzamelt men eenige duizenden menschen, en wanneer deze troep, waarbij zich nog aansluiten de lediggangers, die steeds aanwezig zijn, waar wat te hooren en te zien is, bij het kanongebulder, bij de toonen der muziek, bij den aanblik van de voor hen uitgespreide heerlijkheden en verlichtingen, den roof herhaalt, dien men hun heeft ingefluisterd, dan zegt men ons,' dat dit de uitdrukking is van het gevoel van een geheel volk. Ten eerste echter maken deze weinige duizenden, die bij iedere openbare feestelijkheid : «hoerah !s> schreeuwen, slechts een klein gedeelte uit van de vele millioenen, waaruit het volk bestaat;

Sluiten