Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarmede op het spel staan, zich inspannen haar door list en middelen van geweld in het bewustzijn van het volk in stand te houden. De tegenwoordige vaderlan dschsliefde is gelijk aan een steiger, die gediend heeft om een gebouw op te richten; nu is hij hinderlijk geworden voor het binnengaan in dat gebouw; men neemt hem echter niet weg, omdat hij aan eenige lieden nuttig is.

De vaderlandsliefde in haren eenvoudigsten en duidelijksten vorm is voor de regeeringen niets anders dan een wapen, dat het haar mogelijk maakt, hare eer- en zelfzuchtige oogmerken te bereiken; voor de geregeerden daarentegen is zij het verlies van alle menschelijke waarde, alle rede, alle bewustzijn en de slaafsche onderwerping aan de machthebbenden. Overal waar men haar predikt, is zulks de vaderlandsliefde. De vaderlandsliefde is de slavernij!

De bestaande orde.

1 loe hooger de betrekking is, waarin een mensch zich bevindt, hoe voordeeliger en wankelbaarder zij ook is; en hoe vreeselijker en gevaarlijker de val uit de hoogte is, hoe meer diegene, die zulk eene betrekking inneemt, gelooft aan de onveranderlijkheid der bestaande orde; met hoe meer gewetensrust, als ware het niet voor zich, maar om deze orde te steunen, hij slecht en gruwzaam kan handelen.

Alleen omdat de macht, waarover zij beschikken, hen van hun verstand berooft, geschieden dingen,' die alle tirannen hebben gedaan, van Napoleon af

Sluiten