Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<Hoe kan men anders de verwezenlijking- van het evangelie afdwingen?»

«Moet ik de mij-om-hulpvragenden niet beschermen zelfs wanneer ik ze moest bevrijden door middel van geweld, indien deze menschen voor mijne oogen werden gefolterd en gedood ?>

Men moet niet menschen verdedigen met en bevrijden door middelen van geweld, omdat zulks met mag en het onverstandig zoude zijn, van slechte middelen goede gevolgen te verwachten.

i • TT661" V°°r "lijne °°£en eene moeder haar kind doodranselt, wat moet ik dan doen?

I)e vraag ls, wat ik behoor te doen; dat wil zeggen: wat goed en redelijk is; niet echter wat mijn eerste aandrift is.

Bij persoonlijke beleediging is de eerste aandrift: vergelding. Is deze echter verstandig?

Evenzoo kan men vragen of het verstandig is geweld te Plegen tegen eene moeder, die haar kind slaat.

at is m dit geval hetgeen mij leed doet; wat houd ik voor kwaad? Is het de smart van het kind of is het het gevoel, dat de moeder, in plaats van de vreugde der liefde, de kwelling des toorns ondervindt ?

Ik zou denken, dat het kwaad evenzeer ligt i„ het een als in het ander.

Voor zichzelf alleen kan de mensch niets kwaads oen. Het kwade is de tweedracht onder de menschen. Om die reden kon het doel mijner handeling alleen zijn, de tweedracht op te heffen en de eendracht tusschen moeder en kind te herstellen.

Hoe moet ik dus handelen? Moet ik de moeder geweld aandoen?

Sluiten