Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daardoor wordt de tweedracht onder hun beiden (de zonde) niet bijgelegd, maar daaraan nog toegevoegd eene nieuwe zonde: de tweedracht met mij.

Wat volgt daaruit?

Slechts dit eene: ik moet mij stellen in de plaats van het kind. Dit zou niet onverstandig zijn.

Dostojewsky schrijft f Op hetgeen monniken en bewoners van wereldsteden mij zeiden, hetgeen mij echter steeds afkeer inboezemt, namelijk: dat, om zich te verdedigen, men oorlog zou mogen voeren, men zich voor zijne broederen zou moeten opofferen, antwoordde ik steeds: <Ja, zichzelven opofferen, wanneer men anderen met zijne eigene borst beschermt; doch wanneer men met geweren op menschen schiet, is dat geen verdedigen, maar moorden».

Dring slechts door in de leer van het evangelie en gij zult erkennen, dat het korte gebod: «weerstreef den booze niet door kwaad, weersta het kwaad niet», ik zeg niet de hoofdzaak, maar het slotlid der geheele leer is. Om dit gebod zijn alle zoogenaamde christelijke leeringen zorgvuldig heengegaan en gaan er nog omheen; het is het vereischte, welks verloochening als grondslag dient voor alles! wat gij met recht haat.

I riesters en revolutionairen houden de evangelische leer voor een werktuig tot het bereiken van uitwendige oogmerken. Met verbittering loochenen dezen evenzeer als geenen de grondslagen der christelijke leer. De eersten behoorden niet andersdenkenden te vervolgen en te verdrukken, noch bloedbaden en terechtstellingen te zegenen; de laatsten behoorden de bestaande afschuwelijke wanorde, die men orde noemt, niet met geweld te verdelgen.'

Sluiten