Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een ander hem daarop eene soortgelijke domheid ten antwoord gaf! Op dit moorden in het groot moeten wij allen ons voorbereiden, en dat zijn niet slechts waarschijnlijke, maar zelfs onvermijdelijke gebeurtenissen.

Wanneer men zich daarin verdiept, dan is het om krankzinnig te worden en zich dood te schieten Bij de militairen gebeurt dit dan ook alles behalve zelden. Men behoeft zich maar een oogenblik te bezinnen, om het noodzakelijke van zulk een einde in te zien. Alleen daardoor kan ik mij verklaren de afgrijzehjke zucht, waarmede men zich tegenwoordig tracht te verdooven door wijn, tabak, opium, kaarten, dagbladenlezen, reizen, door allerlei tooneelspelen en genoegens. Dat alles wordt nagejaagd met een ernst, als gold het de gewichtigste zaken. Maar zij zijn dan ook gewichtig, want als er geene verdoovingsmiddelen waren, zouden nog veel meer menschen zich het leven benemen: want een leven, dat in strijd is met de rede, is ondragelijk. En toch leven de meesten onzer tijdgenooten in dezen toestand ; in een bestendige ten-hemelschreiende tegenspraak tusschen belijdenis en werkelijkheid. Deze tegenspraken beheerschen alle maatschappelijke en staatsverhoudmgen, en de scherpste dezer tegenspraken, is de belijdenis van de christelijke wet der broederschap gesteld tegenover de noodzakelijkheid, waarin de algemeene weerplicht ons stelt, die aan een ieder voorschrijft bereid te zijn tot vijandschap en dooden, die een ieder dwingt tegelijk Christen en zwaardvechter te zijn.

Sluiten