Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de anderen, dat wil zeggen: onchristelijk handelen.

Om die reden bestaat het verstandig geestelijk handelen van den Christen in het onthouden van zijne medewerking aan dezen toestand, in het verzaken van de mogelijkheid van voordeel te trekken van den arbeid van anderen en in het zich met bewustheid verplaatsen in den toestand van hen, die anderen dienen.

Lediggang is het begin van alle ondeugd; dit is eene onloochenbare waarheid; maar dat eene koortsige haastige werkzaamheid de begeleidster is van ontevredenheid met zichzelven en met alle menschen, — dat weten niet allen.

De handenarbeid is een plicht en een geluk voor alle menschen; de werkzaamheden van het verstand zijn plichten en een geluk slechts voor hen, die daartoe geroepen zijn. De roeping daartoe wordt erkend en bewezen door opoffering. De mensch, die zijn plicht vervult, die door handenarbeid in zijn levensonderhoud voorziet en buitendien zijne vrije oogenblikken en een deel van den nacht besteedt aan arbeid van het verstand en bespiegeling, bewijst hierdoor dat hij tot deze soort van arbeid is geroepen en zal dientengevolge op dat gebied iets nuttigs voor anderen kunnen verrichten. 1 lij, echter, die zich onttrekt aan den algemeen-nuttigen plicht en, onder voorwendsel van een bijzonderen drang naar wetenschap en kunst in zich te gevoelen, het leven van een ledigganger leidt, kan slechts namaak-wetenschap en namaak-kunst voortbrengen.

De groote meerderheid van hen, die zich geleerde

Sluiten