Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarop antwoord ik: Ik predik niet en kan ook niet prediken, hoe hartstochtelijk gaarne ook ik het zoude doen. Ik zou alleen door mijn leven kunnen prediken, maar mijn handelen is laag. Mijne betoogen zijn geene preeken, doch slechts wederleggingen van de verkeerde opvatting der christelijke leer en verklaringen van hare ware beteekenis. Wanneer gij Christenen wilt zijn, dan moet gij de geboden van Christus opvolgen, wilt gij ze echter niet opvolgen, spreekt dan niet van een Christendom, dat deze geboden niet opvolgt.

Men zegt mij: «Wanneer gij beweert, dat buiten de opvolging der Christelijke leer er geen redelijk leven kan bestaan en wanneer gij dit redelijk leven lief hebt, waarom vervult gij dan deze geboden niet?

Daarop antwoord ik, dat ik schuldig en laag ben ; dat ik verachting verdien, omdat ik ze niet vervul' niet om mijzelven te rechtvaardigen, maar als verklaring mijner tegenstrijdigheid, voeg ik echter eraan toe : tBeschouw mijn vroeger en mijn tegenwoordig leven en gij zult u overtuigen, dat ik tracht ze op te volgen.»

Dat ik nog geen tienduizendste gedeelte ervan heb opgevolgd, is waar en daarvoor erken ik mijne schuldigheid; maar ik liet de opvolging niet na, omdat ik dat wilde, maar omdat ik niet vermocht de geboden op te volgen.

Leert mij, hoe te beginnen om mij te bevrijden uit het net van verleidingen, dat mij gevangen houdt, helpt mij en ik wil ze opvolgen; ik hoop ook ze te kunnen opvolgen zonder hulp en wil het doen. Veroordeelt mij niet! Ik doe het zelf, maar veroordeelt niet den weg, dien ik bewandel'

Sluiten