Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

DE HOOFDOORZAAK DER TOEKOMSTIGE REVOLUTIE.

De hoofdoorzaak van de toekomstige revolutie, is zooals steeds vroeger het geval was, de godsdienst.

't Begrip godsdienst verstaat men gewoonlijk als zekere mystieke verklaring van 't onzichtbare, of ker kelijke plechtigheden, die de menschen in hun leven steunen, troosten en bemoedigen — of wel als verklaringen over 't ontstaan der wereld, of deugdelijke levensregels geheiligd door goddelijk bevel.

Maar de ware godsdienst moet voor alles de hoogstaande wet openbaren, die voor allen gelijk is, en ieder het hoogste goed geeft. Voordat de christelijke leer ontstond was die hooge goddelijke wet bij verschillende volkeren als de beste voor de geheele menschheid aangeschreven. Zij bevatte: dat de menschen ook door wederkeerige hulp tot hun eigen bestwil niet voor zichzelf moesten leven, maar voor 't welzijn van allen, (Boeddha, Confutius, Lao Tse', de Stoïcijnen enz.).

Deze wet werd verbreid en niemand die deze kent, zal er de waarheid en weldadigheid in ontkennen.

Maar 't leven is niet op wederkeerige hulp gebouwd, maar op 't geweld, en dit is zoo diep in alle instellingen en zeden doorgedrongen, dat hoewel men 't weldadige van die wet erkent, toch voortgaat te leven volgens de machtswetten, terwijl men de bedreigingen en wraaknemingen op de noodzakelijkheid ervan schuift. Het schijnt, dat men denkt dat zonder deze dingen, het maatschappelijk leven onmogelijk is.

Sluiten