Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemrecht, 't volk zijnen wil niet kan te kennen geven. i°. omdat de millioenen individuen van een volk geen zelfden wil hebben noch kunnen hebben en 2°. zelfs als een dergelijke wil bestond, de meerderheid van stemmen deze niet zou kunnen uitdrukken. Voorbijgaande dat de verkozenen die in 't bestuur deelen, wetten maken en 't volk leiden, niet met het oog op hun welzijn, maar met het doel onder de strijdende partijen hunne macht en invloed te behouden, zonder nog te spreken van de bedorvenheid van het volk dat er 't gevolg van is; leugens van allerlei soort, onzedelijke afwijkingen, omkoopbaarheid — is deze leugen nog uiterst schadelijk, daar zij de menschen brengt tot een soort tevredengesteld slavendom.

Terwijl ze zich verbeelden hun eigen wil te doen, door 't gouvernement te gehoorzamen, zullen zij de bevelen uitgaande van menschelijke macht niet meer durven weerstaan, hoewel 't mogelijk is deze in tegenstelling zijn, niet slechts aan hunne persoonlijke wenschen, aan hunne smaak, aan hun belang, maar ook aan het hoogste gebod, en hun geweten.

En zoo hangen de regeeringsdaden van volken die zich zoogenaamd zelf regeeren, af, van de strijd der partijen, van intriges, eerzucht, omkoopbaarheid; en drukken zoodoende even weinig de wil des volks uit als die der meest autocratische besturen.

Deze menschen gelijken op gevangenen die zich verbeelden vrij te zijn, omdat ze 't recht hadden de cipiers te kiezen, die belast waren met de inwendige orde en de administratie te handhaven.

Een onderdaan van de meest despotische staat Dahomey, kan volkomen vrij zijn, niettegenstaande hij de wreedste geweldadigheden ondergaat, van de zijde der macht, die hij niet heeft helpen vestigen; terwijl een onderdaan van eene constitutioneele regeering altijd slaaf is, omdat hij, zich verbeeldende dat hij deelneemt

Sluiten