Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of althans kan deelnemen aan 't bestuur, hij de wettigheid van alle geweld dat op hem wordt uitgeoefend, erkent. Hij gehoorzaamt aan elk bevel der macht, zoodat onderdanen van eene constitutioneele regeering, die zich vrij gelooven juist door dit geloof, elk denkbeeld van ware vrijheid verliezen.

Dergelijke menschen worden in de verbeelding zich vrij te maken, steeds meer de slaven van hunne regeering. Niets toont zoo duidelijk de steeds grooter wordende onderwerping der volken, als de uitbreiding en het gevolg van de socialistische theoriën, d.w.z. het verlangen naar eene meer en meer volmaakte onderwerping.

De Russen, bevinden zich wat dit aangaat in eene gunstige toestand, daar ze tot heden niet in 't bestuur deelden, en dus hierdoor niet bedorven zijn; evenals andere volkeren onderwerpen ze zich echter aan deze leugen: de verheerlijking van de macht, aan de eed, 't machtig overwicht van de regeering, en gelooven verplicht te zijn in alles de regeering te gehoorzamen. En tegenwoordig trachten oppervlakkige mannen het Russische volk naar die slaven-constitutie te voeren, waarin zich de Europeesche volkeren bevinden.

Zoedoende is 't gevolg van 't verzaken van 't gebod geen weerstand te bieden, buiten de oorlogstoerustingen en den strijd, 't meer en meer verdwijnen der vrijheid voor hen die het vervormde christendom volgen.

Sluiten