Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dit openbaart zich in de meest verschillende buitengewone verschijnselen, allen even belangrijk, als weigering van reservisten om naar 't leger te vertrekken, desertatie, de weigering te vechten en te dooden, en vooral het niet willen schieten op het eigen volk, tijdens onderdrukking \ran oproer, en het voortdurend wassende aantal van ongehoorzamen.

Aan de Russen van onzen tijd, althans aan de groote meerderheid, dringt zich deze vraag op: Moet men, voor God en zijn geweten, gehoorzamen aan de regeering, die daden eischt in strijd met de christelijke leer?

En deze vraag die voor 't Russische volk gerezen is, is een der oorzaken van de groote algemeene ommekeer, die zich voorbereidt — ja, mogelijk reeds begonnen is.

VII.

DE TWEEDE UITWENDIGE OORZAAK VAN DE AANSTAANDE REVOLUTIE.

De tweede van de oorzaken van de toekomst Revolutie is, dat het arbeidend volk verstoken is van zijn natuurlijk wettig recht, van den grond gebruik te maken, en dat d*f -vernis de werkende standen van de christelijke werelc eene van dag tot dag wassende ellende voert en tot eene verbittering, die steeds levendiger wordt tegen de standen die de vruchten van hunnen arbeid plukken.

Deze oorzaak doet zich bijzonder sterk gevoelen in Rusland, omdat daar alleen de meerderheid van de

Sluiten