Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene regeering, hoe dan ook, die steeds op geweld gebaseerd is. En met eene dergelijke regeering zullen onzinnige en wreede oorlogen uitbarsten, en het land zal eigendom der rijken blijven; zooals we zien bij de meest vrije landen in Europa en Amerika. Alleen de werkeloosheid van 't volk in wat voor gewelddadigheid ook, kan de kwalen verdrijven waaraan 't lijdt, de bewapening zonder einde en de oorlogen doen ophouden, en 't grondbezit opheffen.

Op deze wijze moeten de boeren handelen, opdat de tegenwoordige revolutie goede gevolgen zal hebben. Wat betreft de burgers: adel, kooplieden, doktoren, geleerden, ingenieurs en schrijvers, die zich nu met de revolutie bezighouden, deze moeten voor alles hunne onbeduidenheid begrijpen — althans quantitatief — als zijnde slechts 1% van de landbouwende bevolking. Dat zij zich bewust worden dat het doel van de tegenwoordige omwenteling, noch kan, noch moet bestaan in de instelling van eene nieuwe politieke regeling, — op geweld gegrond — met wat voor algemeen stemrecht ook, of volmaakte sociale organisatie, maar dat dit slechts te vinden is in de vrijmaking van de 100,000,000 boeren van 't geweld onder elke gedaante: militarisme, afpersingen en persoonlijk grondbezit. Om dit doel te bereiken, is mets noodig van die woelige werkzaamheid, die onverstandig en slecht is, en tegenwoordig 't werk is der liberalen

en revolutionnairen.

De revolutie wordt niet op bevel gemaakt: «Kom laten wij revolutie maken!» Dit kan niet gebeuren volgens een gereed model, navolgende wat onder andere omstandigheden voor honderd jaar gedaan is. De revolutie, zal slechts in waarheid het lot van den mensch verbeteren, als de menschen de zwakheid en 't gevaar erkennen van de oude grondslagen van t leven, en er slechts naar haken alles op eene nieuwe

Sluiten