Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslag op te bouwen, die hun het beste zal brengen; als ze een ideaal zien van 't nieuwe betere leven.

En de menschen die nu eene politieke omwenteling in Rusland wenschen volgens voorbeeld van Europeesche revoluties, hebben noch nieuwe grondslagen, nóch nieuwe idealen.

Zij willen slechts eenen ouden vorm van 't geweld, vervangen door eenen andere; die weer dezelfde gebreken medebrengen zal als die waaraan 't Russische volk nu mank gaat.

Wij zien het in Europa en Amerika, waar 't zelfde militarisme, dezelfde belastingen, en dezelfde inpalming van den grond bestaat.

En de daadzaak dat de meerderheid der revolutionairen als ideaal de socialistische staat voor oogen heeft, die zich slechts door 't wreedste geweld zal kunnen handhaven, en die, zoo dit eens verwezenlijkt wordt, de menschen van de laatste overblijfselen van vrijheid zou berooven, dit feit bewijst slechts dat deze menschen geen nieuw ideaal hebben.

't Ideaal van onzen tijd kan niet zijn de verandering der vorm waaronder 't geweld heerscht, maar 't volkomen vervallen ervan, wat men kan verkrijgen door niet aan de menschelijke macht te gehoorzamen.

Zoodat, als de menschen der burgerklassen wezenlijk willen bijdragen aan de groote hervorming die zich voorbereidt, zij in de eerste plaats weerstand moeten bieden aan die revolutionnaire bedrijvigheid, die hunne wijze van doen thans is, en die wreed, tegennatuurlijk, en gezocht is — en zich op t land moeten vestigen, deelende in 't werk van 't volk. Dan, na van hen 't geduld te hebben geleerd, de onverschilligheid en verachting voor de macht, en vooral de liefde voor den arbeid, niet de menschen op te zetten tegen 't geweld, zooals ze nu doen, maar hen behoeden voor deelname aan gewelddadige werkzaamheid, en voor gehoorzaam-

Sluiten