Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

De „call of more" en „put of more".

Nu ik in de voorafgaande artikelen heb uiteengezet wat men verstaat onder een „cal/", een „put" en een r,put and call , komt het mij voor, dat ik bovengenoemde „_fancy opttons", zooals men die pleegt te noemen, wel in één hoofdstuk kan bespreken, vooral omdat de gewone speculant met dit soort van opties weinig kennis maakt. Teneinde het geheugen mijner lezers niet te zeer op de proef te stellen, wil ik nog even memoreeren, wat men onder een „call of more ' en een put of more" verstaat. In het eerste geval koopt de „gever" een bepaalde hoeveelheid fonds tegen een overeengekomen prijs, en bedingt daarbij het recht, dat hij op een vastgestelden datum een gelijke hoeveelheid tegen denzelfden koers zal kunnen koopen; in het tweede geval verkoopt de „gever" tegen een vastgestelden koers, met het recht op een bepaalden datum een gelijke hoeveelheid tegen dienzelfden prijs te kunnen verkoopen.

Terwijl bij de hiervoor besproken opties het optiegeld bijna steeds afzonderlijk wordt vermeld, wordt in deze gevallen het optie-geld meestal in den koers

Sluiten