Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„sont dans 1'usage de faire. On souffre cette erreur paree qu'elle „est ancienne; si elle était nouvelle, elle exciterait l'indignation „et 1'horreur.

„Les hommes tant éclairés qu'ils sont aujourd'hui, sont les „esclaves de seize siècles d'ignorance, qui les ont précédés;"!) en wat hij er aan toevoegt is niet minder waar en gewichtig: „L'ignorance et la barbarie de nos pères, loin d'être une règle „pour nous, n'est qu'un avertissement de faire ce qu'ils feraient, „s'ils étaient a notre place avec nos lumières." 2) En THOMAS PAYNE zegt nagenoeg hetzelfde in zijne Introduction au sens commun: „La longue habitude de croire qu'une chose n'est „pas injuste, lui donne une apparence de justice."3)

Alleen slaafsche gewoonte en sleur kan den mensch zoo verblinden, dat hij dieren martelt, om zoogenaamd zijne kennis te verrijken ; dat hij hen doodt om zich te voeden, terwijl de aarde overvloedig voedsel voortbrengt.

Het is hier de plaats er met een enkel woord op te wijzen, hoe de vrije, wetenschappelijke discussie over vivisectie en vegetarisme en wat daarmede in verband staat, nog steeds belemmerd wordt door tal van vooroordeelen, drogredenen en sofismen.

Hiertoe behoort de vaak door vivisectoren aangewende poging, om hunne persoonlijke verantwoordelijkheid te dekken met aan de natuurwetten ontleende schijngronden: zoo beweren zij — en het wordt ook door Dr. STRUYCKEN op den voorgrond geplaatst — dat de natuur wreed is, dat zij zelf het voorbeeld

1) De menschen hebben nooit wroeging over dingen die zij gewend zijn te doen. Men duldt die dwaling omdat zij oud is; zoo zij nieuw ware dan zou zij verontwaardiging en afschuw verwekken.

De menschen, zoo verlicht zij heden zijn, zijn de slaven van zestien eeuwen onwetendheid.

2) De onwaarheid en barbaarschheid onzer vaderen, verre van een wet voor ons te zijn, zijn slechts een vermaning om te doen wat zij zouden doen, zoo zij in onze plaats waren en het licht hadden waarover wij beschikken.

3) De lange gewoonte om te meenen dat iets niet onrechtvaardig is, geeft er een schijn van recht aan.

Sluiten