Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„êtres si bons, qui sont le mauvais génie de la terre! Elles „sont 1'agneau armé des griffes du tigre. Mère insensée, vous „donnez de la viande a votre jeune enfant; il la refuse avec „obstination, et vous dites en revenant a la charge: il faut „1'y accoutumer, puisqu'il doit en manger un jour. Que ne dites „vous plütot: ne lui en donnons point, puisque la nature „s'explique si clairement par sa bouche, malgré ce que mon „sang et mon lait lui ont déja communiqué de corruption. Non „mon fils, tu ne seras point méchant par ma faute, car aussi „bien, je le vois, tu n'es point fait pour 1'être. Tu n'as point „été con<pu, commes les fils des bêtes féroces, au milieu des „rugissements des bêtes féroces, mais c'est le tendre amour, „qui t'a donné la vie 1).

Waar de wetenschap verklaart, dat geen scherpe demarcatielijn 2) tusschen dier en mensch bestaat en iedere poging om den laatsten eene plaats buiten het dierenrijk aan te wijzen, door de wetenschap gevonnisd, door de moraal verderfelijk wordt geacht: daar deinze men niet terug voor de syllogismen, 3) die uit deze praemisse4) voortvloeien, veroordeele meniederen moord op een dier, tenzij het uit noodweer plaats hebbe en bedenke dat ook de wetenschap der dieet eene progressieve 5) is

1) O, noodlot der dingen dezer wereld! het zijn de moeders en de voedsters, die goede schepsels, die de slechte genius der aarde zijn! Zij zijn het lam, gewapend met de klauwen van den tijger. Dwaze moeder! gij geeft aan uw kleintje vleesch te eten; hij weigert het hardnekkig, en gij zegt, hem weder op zijn plicht wijzend: 't is noodig eraan te gewennen, omdat hij het toch eens eten moet. Waarom zegt gij niet liever: laten we 't hem niet meer geven, omdat de natuur zoo duidelijk door zijn mond spreekt, niettegenstaande mijn bloed en mijn melk hem reeds het bederf hebben medegedeeld. Neen, mijn zoon, gij zult niet slecht zijn door mijn schuld, want ik zie het, dat gij ook niet gemaakt zijt om het te zijn. Gij zijt niet ontvangen als de jongen der wilde dieren, te midden van 't gebrul der roofdieren, maar het is teedere liefde die u het leven geschonken heeft.

2) grenslijn.

3) gevolgtrekkingen.

4) grondstelling.

5) vooruitgaande.

Sluiten