Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.zendt, moeten een geest hebben van zelfverloochening, van [liefde] van verdraagzaamheid, den nederigen en zachtmoedigen

„geest, welke Jezus kenmerkte.

„De toestanden van uw land en het mijne zijn zoo verschillend. Uw groot slachthuis hier i3 eene schande, een vloek [voor de beschaving, en wij verlangen zulk een Christendom "„evenmin in Ceylon, als in Burmah, Japan of China."

Een ander Oosterling, de geleerde NARA SATSUMCHYRA, een Brahmaan, lid van de faculteit der wijsbegeerte aan de school te Madras, drukte zich nog krasser uit: „De Brahmanen „hebben een diep gewortelden afkeer van dierlijk voedsel .... „Zoolang Christenen het volk doen gelooven, dat het eten van "„dierlijk voedsel eene noodzakelijke voorbereiding is voor den "„doop, zoolang zult ge hierin een' hinderpaal vinden voor de „evangelisatie van Indië. O, zeg uwe zendelingen, dat zij toch [van straat tot straat prediken, dat Jezus nooit heeft gezegd: „„Gij moet slachten en eten om een Christen te zijn. Laat „hij allen duidelijk maken dat men een Christen kan zijn, zonder

„een verscheurend dier te wezen."

In een Hindoesch dagblad Buddhist Ray kan men lezen: „Negen tiende der ruimte van een Westersch Dagblad is gewijd „aan de opsomming van misdaden. In technische zaken overtreffen de Westersche vleeschetende volken de vegetarische „Oosterlingen.

„Maar dit maakt hen niet gezonder en gelukkiger; waar zij „ drinkende in het publiek optreden zijn zij optimistische pochers, '„waar zij alleen in zich zelf gekeerd zijn, vertoonen zij zich „als afschuwverwekkendc pessimisten. De ondeugden en ziekten „van de vleeschetende westerlingen hebben in een eeuw geheele

„rassen tot- uitsterving gebracht.

„Met hun vleeschetend regimen zullen zij nooit de vrede en „welwillendheid op aarde aanschouwen, waarvan hunne Heilige ,,Schriften gewagen-, de droom van een heerlijk, vredig, nieuw ,, Jeruzalem is bij hun carnivore natuur de droom van een „dwaas, een visionair." 1)

1) iemand die visioenen ziet.

Sluiten