Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is stellig buitengewoon merkwaardig, hoe het oordeel van dezen Hindoe-schrijver over den Westerling overeenkomt met dat van GLEïZES, die in het derde deel van zijn Thalysie het volgende zegt:

„L'homme actuel parait être bon, quand il est seul, paree „qu'il est craintif, comme tout ce qui est coupable et qui se „juge, et il est méchant lorsqu'il a des compagnons, paree „qu'alors il se sent soutenu." 1)

De Darwinisten huldigen, zooals ze zich gaarne uitdrukken, eene monistische wereldbeschouwing, eene drie-eenheid van het ware, goede en schoone. Volgens hun leer zetelt de Godin der Waarheid in den tempel der natuur, in het groene woud, in de blauwe zee, op de met sneeuw bedekte bergtoppen; het ideaal van het goede — dat in hoofdzaak identisch 2) is met dat van de Christelijke deugd — leggen zij in het juiste evenwicht tusschen egoïsme en altruïsme; het schoone zoeken zij in aesthetisch veredeld natuurgenot, in den geest van de natuurwetten.

Zoo'n Darwinistische geloofsbelijdenis klinkt liefelijk en welluidend, maar zoolang 's menschen oog zich ergert aan de reusachtige plakkaten van Kemmerich's vleeschpepton of Liebig's vleeschextract, zoolang zijn trommelvlies gekweld wordt door het brullen en loeien van ossen en koeien, het gillen van varkens, die hun leven op de slachtbank laten, zoolang zullen hypochondrische 3) overpeinzingen en waandenkbeelden niet uit de carnivore hoofden wijken, en waar blijven, wat GLEïZES van de Engelschen zeide:

„Les malheureux, la viande les éteint. Voyez-les, comme des „serpents glacés, chercher le soleil partout hors de leur ile ! mais „c'est en vain, ils portent le poison avec eux. C'est une autre

1) De mensch van den tegenwoordigen tijd schijnt goed te zijn wanneer hij alleen is, omdat hij vreesachtig is evenals alles wat schuldig is en zichzelf oordeelt, en hij is ondeugend wanneer hij metgezellen heeft, omdat hij dan steun voelt.

2) gelijk.

3) zwaarmoedige.

Sluiten