Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander omvangrijk kwaad te wijzen, maar wel moeten wij hem dank wijten, dat hij zonder eenige reserve, onomwonden heeft uitgesproken, dat zelfs de laagste dieren een sterk uitgedrukt pijngevoel hebben. Nu zal wel nooit eenig normaal denkend en voelend mensch betwijfeld hebben, dat dieren pijngevoel bezitten, maar de ondervinding leert, hoe gemakkelijk het publiek zich zelfs het onwaarschijnlijkste laat suggereeren, als een medicus het vertelt, en daarom heeft Prof. MAX FLESCH eene goede daad gedaan, door er met nadruk op te wijzen, dat zelfs de lager georganiseerde dieren hoogst gevoelige wezens zijn.

.Pour justifier le meurtre des animaux — zegt GLEïZES zoo .juist — on a raisonné longuement sur leurs qualités et leurs „moyens; mais avant de rechercher ce que sont les animaux, ,il aurait fallu considérer ce qu'est 1'homme et voir si la „raison lui a été donnée, pour n'avoir point de sens, la bonté .pour être cruel, la justice pour être oppresseur. 1)

Dr. STEPHEN SMITH, lid van het Koninklijk Genootschap van Heelkundigen in Engeland, zegt zeer juist, dat pijn geen bijzaak is, maar van het uiterste belang voor het bestaan van individu en ras. Zonder pijn zou het kind zijne hand in het vuur houden. Zonder pijn zou men geen voorzorgen tegen letsel nemen. Zonder pijn zou een ras ophouden te bestaan. Hoe sterker de gewaarwording van pijn, des te meer zal men er zich voor trachten te vrijwaren en des te beter wordt onze kans in den

strijd om het voortbestaan.

Daarom is door de evolutie de vatbaarheid voor pijn vermeerderd. Bij de dieren dient ze blijkbaar tot hetzelfde doel. Daar voor hen dezelfde noodzakelijkheid bestaat voor sterke vatbaarheid voor pijn als bij den mensch; daar de evolutie hetzelfde aandeel erin gehad heeft om deze te vermeerderen, dwingt

1) Om den moord van dieren te rechtvaardigen heeft men lang geredeneerd over hun hoedanigheden en vermogens, maar alvorens te onderzoeken wat de dieren zijn, had men moeten nagaan wat de mensch is en zien of de rede hem gegeven is om zinneloos te zijn, de goedheid om wreed, en het recht om verdrukker te zijn.

Sluiten