Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de analogie ons tot de overtuiging dat die vatbaarheid evenzeer

Tel? zelfs in meerdere mate is deze in de dierenwereld van noode, want de mensch kan door zijn hooger ontw.kkeld verstand beter letsel voorzien en de beschaving beschut he.n tot zekere mate er tegen. Wij hebben daarom recht tot het besluit dat het lagere deel der schepping zelfs gevoeliger voor p.jn is

daDaTJde vivisectoren overigens zelf overtuigd zijn dat in de laboratoria en ziekenhuizen duchtig gefolterd en gepijnigd wordt, ÏjÏÏt het artikel getiteld: „Wissenschaftl.che Versuche voorkomende in het „Aerztlichen Vereinsblatt" no. 427.

Daarin komt de veelbeteekenende waarschuwing voor dat

leiders van de klinische en andere wetenschappelijke jchtmgen

die zelf of hunne assistenten proeven op menschen of diere verrichten de uitkomsten hunner proeven niet publiek moeten mTken omdat de natuurgeneeskundigen deze publicaties tot

een onderwerp van agitatie maken.

De pro"-schrijver zegt al verder: „Het meerendeel dan ook der anti-vivisectionisten zij zouden vivisectie wel geoorloo [achten, indien slechts het nut voor de geneeskunde werd aan-

"9Teg°enn deze bewering, die blijk geeft hoe weinig de schrijver bekend is met het streven der anti-vivisection.sten, teeken ik

erDe%PnrtMvLeactLannen staan, wat de groote meerderheid aangaat op het streng ethische standpunt en twisten onder elkander niet over het meerdere of mindere nut der vivisectie.

Zelfs al zou de vivisectie groot nut doen, wat aan rechtma tigen twijfel onderhevig is, dan nog zou men haar r«ht bestaan moeten bestrijden, indien men niet .het doel heiligt middelen" van onbeperkte toepassing wil verklaren.

Het is werkelijk merkwaardig hoe de wreedheden der vivisectie erg onderschat en haar nut overschat wordt

Vergeleken met het groote aantal vermoorde dieren en de vele martelingen en wreedheden die daarbij plaats grepen, zijn

Sluiten