Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitkomsten der vivisectie werkelijk onbeduidend en gering.

Veel wat men aan dierproeven toeschrijft is er in het geheel niet aan te danken en zou men langs andere wegen eveneens hebben kunnen vinden en zou stellig gevonden zijn, wanneer niet door de eenzijdige bevoorrechting der vivisectie, alle overige onderzoekingswijzen naar den achtergrond waren gedrongen, zoodat de meeste menschen gelooven, dat er buiten de vivisectie geen mogelijkheid bestaat het gebied van het leven en

de ziekte te leeren kennen.

.Want nog steeds is het onze overtuiging" — aldus Dr. STRUYCKEN — .dat vaccinatie tegen hondsdolheid en pokken, .seruminjecties tegen diphtheritis en croup, tegen tetanus en .vlekziekte, tegen miltvuur en tuberculose nuttig zijn als middel .ter genezing, zij het dan als diagnostisch hulpmiddel, bij mensch .en dier."

Met allen eerbied voor de overtuiging van den schrijver, durf ik beweren, dat ik tegenover zijne heiligspreking van elk der genoemde middelen tal van autoriteiten kan plaatsen, die het nut niet alleen niet inzien, maar het flinkweg in twijfel trekken of bestrijden.

.Nog steeds roemen wij het chloral (en zijne vele verwanten) .als een kostelijk en niet te overschatten middel om lang ont.beerden slaap te verschaffen," aldus de schrijver.

Het was mij niet bekend dat LlEBRElCH, die het middel ontdekte, waarvan de hooggeroemde reputatie al sedert lang dalende is, hiermede proeven op dieren verrichtte, maar op gezag van den schrijver wil ik het gaarne aannemen en blijf ik alleen beweren, dat de proeven volmaakt overtollig waren en de verkregen uitkomsten hoegenaamd geen recht gaven hieruit besluiten voor menschen te trekken, omdat de laatste in vele gevallen heel anders reageeren dan de dieren, zoodat hij niettegenstaande de dierproeven toch weder op menschen rnoest beginnen.

.De vele schitterende resultaten, welke physiologie en ook .de overige geneeskundige vakken vooral de pharmacodynamie „(leer van de werking der geneesmiddelen) reeds aan de vivisectie ".te danken hebben, zulllen bij ieder den indruk moeten maken,

Sluiten