Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken naar een ethisch motief, waarom men de dieren wèl zou mogen folteren in het belang der wetenschap, terwijl men het bij minderwaardige menschen ongeoorloofd acht. De schrijver der „contra" zegt zeer logisch, dat de anti-vivisectionisten op ethisch gebied onaantastbaar zijn en de voorstanders van vivisectie de kwestie overbrengen op het terrein van nut en voordeel, waarbij zij de folteringen, die de dieren ondergaan, tot een minimum trachten terug te brengen en zij het nut, dat ze voor de menschheid afwerpt, tct in de hoogste hemelen verheffen.

Uit de inhoudsopgave van het werkje van frances P. cobbe „The Nine Circles of Heil", waarin de martelingen, door de geschriften der vivisectors uit hunne laboratoria bekend geworden, tot hoofdgroepen zijn gerangschikt, kan de leek ontwaren, wat er op het gebied der vivisectie alzoo voorvalt en aan welke gruwelijke folteringen de dieren worden blootgesteld, terwijl ik beweer, dat het daaraan geëvenredigde nut nagenoeg nihil is.

De hoogste autoriteit is de menschelijkheid, en Kant heeft niet ten onrechte gezegd, dat de liefde in de geestelijke wereld is, wat de gravitatie 1) in de lichamelijke wereld is.

Ieder individu heeft behalve zijn ik-zin ook nog een al-zin en daarop berust wat wij zedelijkheid, geweten en liefde noemen. De ware grootheid van den mensch hangt daarvan af, of en tot welke hoogte de al-zin bij hem den voorrang heeft boven den ik-zin, met andere woorden, in welke mate zijn blik, zijn handelen van het middelpunt naar den omtrek gaat. Intellect en hart hebben in de wereld een gemeenschappelijk middelpunt; daar zijn zij één. Slechts in het middelpunt krijgt men het ruime uitzicht, dat naar helder zien en doelmatig handelen

leidt, en de schrijver van de „contra" bevindt zich volgens mijne overtuiging in het middelpunt; vandaar zijn weldoordacht, helder,

logisch betoog, dat een diepen indruk op mij gemaakt heeft en

de lezing zeer waard is.

De heer ortt is bovendien een onafhankelijk denker, die zich ook door vakmannen niets laat aanpraten ; het verkeerde en verderfelijke geloof aan de oneindige toeneming in volko-

1) zwaartekracht.

Sluiten