Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luidt het in de taal van de grootwaardigheidsbekleeders der geneeskundige wetenschap — is waarheid; de wetenschap kan slechts in de atmosfeer der vrijheid gedijen, de onderzoeker moet onbekommerd om de heerschende meening, zonder geestelijken dwang, niet lettende op eigen voordeel, roem en eer, de waarheid, niets dan de waarheid zoeken, haar openlijk durven verkondigen. Die geloofsbelijdenis klinkt fraai, maar hij die achter de schermen heeft gekeken, weet maar al te goed, hoe erbarmelijk die hoog geroemde vrijheid er van nabij bekeken uitziet.

De schoolgeneeskunde is onverdraagzaam, aanmatigend, opgeblazen, onfeilbaar en alleen zaligmakend als de Kerk; zij is belust op avonturen en sensationeele nieuwigheden; zij zoekt om te zoeken; haar streven is waarheden te vinden die in den smaak vallen van bepaalde personen en coterieën, die in de richting van den tijd- en modegeest liggen. Men behoeft niet terug te gaan tot den giftbeker van Socrates, den brandstapel van Giordano Bruno, of het inquisitie-proces van Galileï; het lot, dat Dr. ROBERT MAYER van Heilbronn, den man van de wet van het behoud der energie ten deel viel, dateert uit de 19e eeuw: hij werd het slachtoffer van de invidia medicorum 1) en wegens aangewreven, nooit deugdelijk bevestigden hoogmoedswaan naar een krankzinnigengesticht overgebracht, waar men hem in een dwangbuis de gelegenheid gaf zijne ontdekking te herroepen.

Het monument, dat men ter zijner nagedachtenis in de nabijheid van de technische Hoogeschool te Stuttgart oprichtte, kwam niet tot stand — het worde hier uitdrukkelijk vermeld op initiatief van de schoolgeneeskunde, die hem zooveel te danken had, maar door de bemoeienis der vereeniging van Duitsche Ingenieurs.

G. JaGER heeft indertijd eens aanbevolen om de achterzijde van de monumenten der ontdekkers te versieren met de namen der meest bekende lasteraars. Dit voorstel ware hier op zijne plaats geweest en kan misschien in de toekomst in analoge gevallen worden toegepast.

1) afgunst (of nijd) der medici.

Sluiten