Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moleculaire kwelling, met drankjes, pillen en poeiers het treurig voorrecht heeft, lichaam en geest beiden te vernielen, zonder dat een tastbaar corpus delicti 1) overblijft.

De hooge vlucht, die de mechanisch-technische ontwikkeling in den jongsten tijd nam, heeft zeer stellig veel bijgedragen om het ruwe geweld naar den achtergrond te dringen, maar niets bijgedragen tot de werkelijke gemoedsveredeling; niet kunnen beletten, dat brutaliteit en cynisme zich omzette in valschheid, huichelarij en schijnheiligheid.

Minder bekend bij de niet-geneeskundigen is de levensgeschiedenis van Dr. IGNAZ PH1L1PP SEMMELWEIS, een man die bezield met den geest van ware humaniteit licht ontstak in de wijze van ontstaan der kraamvrouwenkoorts, eene ziekte waaraan vóór zijne ontdekking millioenen vrouwen het slachtoffer werden en die ook in de heelkunde den weg baande, waarop LiSTER

later zijne triomfen vierde.

Hij eindigde in het jaar 1865 zijn leven in een krankzinnigengesticht, toen zijn geest, strijdensmoede, gebroken was door de snoode, bekrompen miskenning zijner collega's-tijdgenooten.

Dit jaar verscheen van de hand van Dr. FRITS SCHURER van Waldheim eene zeer uitvoerige doorwrochte levensbeschrijving van dezen zeldzamen man, met een scherp banvonnis over de tijdgenooten, die schuldig waren aan zijn vroegtijdigen dood.

Ik kan de verleiding geen weerstand bieden om de conclusie van den levensbeschrijver over de tijdgenooten van SEMMELWEIS woordelijk terug te geven, omdat zij ook nu hare actualiteit

niet verloren heeft.

„Betrachtet man der Reihe nach, diese Gegner und Feinde „von SEMMELWEIS, so fallt einem vor Allem auf in welchem „Miszverhaltnis bei den Meisten, Wissen und Können zur Cha„rakterbildung stehen. Bcdeutende Fachgelehrte van Europai„schem Rufe ziehen an uns vorüber, doch wie klein erscheinen „sie uns als Menschen! Kleinliche, egoïstische, hochmütige, „eingebildete, eitle und rechthaberische Naturen!

1) bewijsstuk van schuld.

Sluiten