Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat dit alles met den strijd tusschen voor- en tegenstanders

der vivisectie te doen heeft?

Uit het leven van ROBERT MAYER en van IGNAZ PH1LIPP

SEMMELWEIS blijkt, dat beiden aan een zeldzaam grove miskenning van de zijde hunner tijdgenooten hebben blootgestaan, niet in ver achter ons liggende tijden, maar in de hooggeroemde 19e eeuw; dat in het rijk der geleerden de denkbaar grootste corruptie bestaat, dat partijgeest, cameraderie, haat, nijd en jaloerschheid, naast domheid, sleur, misoneïsme, valsche schaamte en een algemeen gebrek aan oordeelskracht welig tieren, da de waarheid bij haar eerste optreden een reuzenstrijd moet

Hierin ligt eene vingerwijzing voor den leek, die niet achter de schermen ziet, om zich niet te laten intimideeren 1) door de uitspraken van geneeskundige autoriteiten, die zeer vaak onder den invloed staan van motieven, die niets gemeen hebben me wetenschappelijke en humanitaire doeleinden.

Het is helaas, zooals ik reeds meermalen vermeldde, eene eigendommelijkheid van den geneeskundigen stand, alles te ontkennen, te ontloopen, wat niet uit de school komt. In stede datgene wat de leeken te berde brengen onbevangen en volgens zijne Innerlijke waarde te onderzoeken en wetenschappelijk om te werken, laat men het door een leek toevallig ontdekte in zijne handen en tot een factor aangroeien, die den geheelen geneeskundigen stand schade doet. Slechts wat uit de schoo komt wordt met enthousiasme aangegrepen, zelfs wanneer he zoo dwaas is, dat iedere nuchtere denker er om lacht.

Bij gelegenheid der ontdekking van de tuberculine door KOCH is gebleken hoe weinig zelfstandigheid en oordeelskracht on er

percent bruikbare wetenschap, die iemand in zijn leven van dienst is.

Wat levert het op? — Onpraktische menschen.

Liever een flinke kerel, die aan schrijven een broertje dood heeft, dan een zenuwzwakke schriftgeleerde, die over iederen steen struikelt.

Een geneesheer die waarnemen kan. is meer waard dan du.zend stelsel-

geleerden.

1) vrees aanjagen.

Sluiten