Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geneesheeren te vinden is, hoe willoos de zwakke den sterkeren

volgt, hoe gemakkelijk de eerste zich aan een man van naam onderwerpt, hoe hij zich aan eene autoriteit vastklampt en niet bemerkt, dat al die grappen, de een na den ander, door den vloed worden weggespoeld.

Nu wordt ons weer door BEHR1NG een geneesmiddel tegen tuberculose in het vooruitzicht gesteld, en onmogelijk is het niet, dat tal van geneesheeren, gehypnotiseerd door een Excellentie, zich andermaal bij den neus zullen laten nemen. Ik moet eerlijk bekennen, dat mijn gezond verstand in verzet komt tegen de leerstellingen van BEHRING en diens vriend METCHNIKOFF, nadat ik van den laatste in zijn geschrift: .De onevenredige „ontwikkeling der menschelijke natuur enz. het volgende had gelezen :

„Met het doel den ouderdom werkelijk met de natuur in „harmonie te brengen, is het derhalve noodig den last, dien „ons de ontwikkeling van het dikke darmkanaal bezorgt, het hoofd „te bieden. Het spreekt van zelf, dat dit niet kan geschieden „door krachten buiten den menschelijken wil of door af te „wachten, dat het dikke darmkanaal nutteloos geworden, verdwenen is. Geleid door de exacte wetenschap, moet men „trachten dit te bereiken. In weêrwil van den grooten vooruit„gang der heelkunde valt er niet aan te denken dit orgaan door „het mes te verwijderen. In een verre toekomst zal men er „misschien toe overgaan."

Hier is een man der „exacte wetenschappen" aan het woord, een man die op het gebied der wetenschap met BEHRING, zooals men het noemt, de lakens uitgeeft, die niet meer of minder beoogt dan eene verwijdering in de toekomst van een goed deel van 's menschen darmkanaal.

„Du Bild von Erz und Steine „Mir zittern die Gebeine". 1)

Wanneer iemand als METCHNIKOFF, een ijverig verzamelaar van bouwmateriaal bij den tempelbouw der Wetenschap, zoo

1) Gij beeld van metaal en steen — mij siddert het gebeente.

Sluiten