Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is niet ieder overtuigd, dat wij die therapie aan leeken verschuldigd zijn, die niet door wetenschappelijke oogkleppen gedwongen waren in een begrenzend kringetje te loeren, maar

vrij en onbelemmerd in de ruime natuur hun blik lieten rondgaan?

Hoe weinig karaktervol is het, als mannen die in de leer van DARWIN werden opgevoed en slechts een gradueel verschil tusschen menschen en dieren aannemen, in de practijk terugdeinzen voor de consekwenties hunner theorie? Ja, de levensbeschrijver van SEMMELWEIS had wel gelijk, toen hij aan het slot van zijne doorwrochte studie over dien weldoener der menschheid uitriep: mannen van beteekenis in het vak, mannen van Europeesche vermaardheid, maar hoe klein zijn ze als menschen! Klein, egoïstisch, hoogmoedig, ingebeeld, ijdel!

De geschiedenis van de vivisectie bewijst dat de meerderheid der geneesheeren nog op hetzelfde standpunt van karakterloosheid staat als ten tijde van SEMMELWEIS. Ik zoek te vergeefs in de geheele geschiedenis der vivisectie naar eene enkele ontdekking, die ook maar in de verste verte kan wedijveren met de opsporing van de ware oorzaak der kraamvrouwenkoorts, die vóór SEMMELWEIS aan millioenen vrouwen het leven kostte en zonder hem andermaal millioenen ten grave zou hebben gesleept, en hoe is die edele man door zijne collega's-tijdge-

nooten bejegend!

„Les grandes pensées viennent du coeur", 1) was het motto van een mijner^ vroegere geschriften en ik breng deze woorden nog eens in herinnering, om er andermaal op te wijzen, hoe de meeste groote ontdekkingen gedaan werden door mannen met een ruim hart, bezield door een edel ideaal, mannen die niet in de eerste plaats experimentatoren maar denkers waren.

Ik durf niet hopen, dat het publiek binnen een afzienbaren tijd massaal zal protesteeren tegen de tallooze wreedheden, die nog dagelijks op ieder gebied tegenover onze medeschepselen

gepleegd worden.

Of zou de illusie van ILSE FRAPAN, die te Zurich genees-

1) De groote gedachten liomen uit het hart.

Sluiten