Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten beste gegeven hebt. In je gezicht doen zij 't natuurlijk niet, daar ook zij van jou en je soort afhangen om hunne producten kwijt te raken; arme lui koopen geen kunst, dus zijn ze vanzelf op de rijken aangewezen, die — gunstige uitzonderingen daargelaten — voor 't grootste deel geen oordeel bezitten, blindelings de apodictische uitspraken van dien of gene napraten, alleen wat geijkte, officieele kunst is mooi vinden — zooals ze b.v. in de letterkunde nog altijd de ouwe dominé's, ten Kate, Ter Haar, als 't non plus ultra van alle fijnheid en diep gevoel vereeren. Bah! ik heb een hekel aan die bourgeois-kunstbegrippen. Dat is geen kunst; dat is handel, dat is industrie, verstrooiing voor moêgewerkte kantoormenschen; maar geen zielsuitstorting, geen waarachtigheid, geen streven naar 'n ideaal. Als je dus, m'n waarde, in 't vervolg je bekrompen theorieën en opvattingen voor de kletstafel van je societeit bewaart en hier de avonden, die ik arrangeer — die de eenige afleiding, m'n eenige troost zijn in 't leven, waartoe ik gedoemd ben; wanneer ik kunstmenschen bij elkaar breng, in wier bijzijn ik weer eens mezelf kan zijn; als je in die gevallen je dan niet compromitteeren woudt door je domheden hoog boven alles uit te bazuinen, zoudt je jezelf en mij minder schaden.

Walden (rood geworden, beheerscht zich; onverstoorbaar; terwijl zij sprak is hij haar met een bitter glimlachje blijven aankijken. Als hij gaat spreken klinkt uit zijn toon een moeielijk te bedwingen opgewondenheid en toorn). Je bent dus klaar met je preek. Nu is 't mijn beurt. Vooreerst: die verheven opinies van jou omtrent je kunstenaars deel ik niet; 't zijn menschen als anderen; velen van hen zijn ternauwernood goede huisvaders, behoorlijke staatsburgers. Wat de een of andere melkmuil van 'n schilder achter m'n rug mij wenscht te bespotten over tekortkomingen in mijne aesthetische ontwikkeling, laat me koud. Als ik hem eens kon polsen over alles wat mijn geest moet beheerschen: daling en rijzing van de geldswaarde, de beursspeculaties, 't zoeken van goede markten en duizen-

Sluiten