Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRIJF.

(Balcon-kamer. Badplaats in den zomer. Meubileering vrij schamel, doch een vleugel, en eenig zomersch-artistiek arrangement. Vooral eenige roode bloemen.)

(Na de begroeting, die toonloos, maar toch in den vorm wordt uitgesproken, wordt het gesprek van den kant van v. Rijswijk dadelijk met heftigheid ingezet.)

v. Rijswijk. Dag, juffrouw v. Aert. Hoe gaat het met u. Ik heb dus goed onthouden, dat gij den eersten terug zoudt zijn.

Henny. O, gij zijt werkelijk heel lief mij zoo spoedig te komen bezoeken. Ja, eergister, 's avonds laat ben ik aangekomen. Een dag heb ik uitgerust.

v. Rijswijk. De winter is vol van u geweest. Ik heb u terug verwacht, zóó, als ik dien korten tijd u leerde kennen, en als ik u zag het laatste oogenblik van uw vertrek. Gij zijt werkelijk zoo.

Henny. Naar uw gesprekken heb ik zeer verlangd. Gij zijt de eerste nu hier en gij zijt

Sluiten