Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. A. WAKKER & Co. ■ UITGEVERS • ROTTERDAM.

SIDNEY en BEATRICE WEBB. De Theorie en Praktijk van het Britsche Vakvereenigingswezen. Uit het Engelsch vertaald en van belangrijke aanteekeningen voorzien door Henn Polak. In twee dee royaal 8°, 844 bladz. Prijs ing. f4.50, in twee banden gebonden f6.— LILY BRAUN. De Vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J. F. Ankersmit. Tweede dm .

fS-, ook ta «dl» f0.60.

HENRIETTE ROLAND HOLST. AlgemeeneWerkstaking en

Sociaal-Democratie. Omvang 180 bladz. (Ter perse). Prijs AUGUST DE WINNE. Door Arm Vlaanderen. Met.38 fraai uitge-

:a?

LEO DEUTSCH. Zestien jaar in Siberië. Gedenk^hriften uit de ballingschap van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J. F. Ankersmit. Geïll. met 8 documenteele fotografieën en een portret van de" sc ^ gQ

Omvang 411 bladz FrlJs r l ou' 8

GNJEW. De Stormvogel der Revolutie. Med^eelingen van ^n ooggetuige over de aderlating van den 22en Januari 1905 te St. Petereburg. Naar het Duitsch van Sonja Werner. Met omslagtekening van Charle, Cocheret. Omvang .50 bladz Prijs ing. f 0.90, gecart. f 1.25.

G. GAPON. Oproep aan het Russische Volk f"a

A. MATOUCHENKO, De Matrozenopstand in de Zwarte^ Zee.

Met portret

j. JOOSSE. De arbeiders en het Onderwijs. . . . Pnjs 10 Cent. FR. STAMPFER. Godsdienst is privaatzaak. . . . P"js 25 Cent KARL KAUTSKY. Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaal-Democratie. Vertaald door K. C. Broek. Tweede: druk. ^

Omvang 135 bladz ' '

LAURENCE GRONLUND. De Socialistische Maatschappy.^ eruaK.

door F. W. N. Hugenholtz. Omvang 175 bladz. . . . Prijs 20 L-ent. STELLA POLAK en HENRI POLAK. Het Socialistisch Liederen.

boekje. 18 liederen met muziek PnJs 20 «-^nv

HENRIETTE ROLAND HOLST. De Vrouw, de Arbeidswetgeving en de Sociaal-Democratie. Omvang 36 bladz. . . Prijs 15 Cent FRIEDRICH ENGELS. De ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap. Vertaald door J. F. Ankersmit. Prijs 25 Cent. PAUL KAMPFMEYER. De veranderingen in de Theorie en Taktiek van de Sociaal-Democratie. Uit het Duitsch door B. Reyndor,,.

Omvang 80 bladz PnJ* 33

TOS. DIETZGEN. Het Evangelie der Sociaal-democratie. Bewert

J door Jos. Loopuit. Omvang 45 bladz Prijs 5 Cent,

J. OUDEGEEST. De Vakbeweging. Eenige beschouwingen orerontsUian, doel en middelen der Vakorganisatie. Omvang 40 bladz. Prijs 1& Oent, KAREL BEERBLOCK. Uit het leven der Fabriekswerkers.^

Omvang 70 bladz '

ALBERT HAHN. Onder Zwart Regime. 12 Kankam^teekemngen in kleuren Gewone uitgaven in omslag f 0-60. Luxe editie I 2.50»

. BIJ ELKEN BOEKVERKOOPER VERKRIJGBAAR. -

Sluiten