Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

golven der zee en den loeienden stormwind (Matth.

XIV : 24—33); van wien alleen door de aan" raking van zijn kleed een wonderbare geneeskracht uitgaat (Matth. XIV : 36); de man die in schitterend lichtgewaad aan zijn discipelen verschijnt op den berg der verheerlijking en daar van nieuws voor Gods geliefden Zoon verklaard wordt (Matth. XVII : 1—5), ja die ten slotte na ziJn

kruisdood wonderbaar herrijst uit het graf (Matth. XXVIII) en voor de oogen zijner jongeren ten hemel vaart (Luc. XXIV : 50—53)-

En nu spraken wij nog niet eens van het , .Evangelie van Johannes' dat, omstreeks de helft der tweede eeuw uit de Alexandrijnsche school voortgekomen, Jezus voorstelt als het vleeschgeworden Woord, dat van eeuwigheid af aan bestaan had en in hem menschelijk vleesch en bloed had aangenomen (Joh. I : 1, 27); de eeniggeboren Zoon des Vaders door wien genade en waarheid eens en voor altijd geworden zijn (1: 17^ 18); die geen verzoeking kende en geen strijd in Gethsemané *, die niet noodig had dat iemand hem van den mensch getuigde (II: 25); het Brood des levens, het Licht der wereld, de goede Herder,

Sluiten