Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldbeschouwing zouden dwingen. En een eerlijke toetsing en vergelijking der bronnen levert inderdaad niets op, wat naar zulk een stevigen waarborg zou lijken. Doch al was het, dat een voortgezet wetenschappelijk onderzoek de overlevering gelijk zou geven tegenover de critiek van dezen tijd, op 't oogenblik hebben wij te doen met tal van menschen, die diep doordrongen zijn van 't besef dat zij eerst hun waarheidszin 't zwijgen zouden moeten opleggen, om weer in 't Palestina van vóór 20 eeuwen zich als werkelijkheid te denken: een persoonlijkheid, met dien voor 't lichaamsoog zichtbren stralenkrans van wonderbare verschijnselen en wonderbare daden.

Maar wat blijft er dan over, als die stralenkrans is weggenomen? Kan dan met behulp der critiek uit de bronnen worden uitgezuiverd een menschenleven, dat in scherpe omtrekken voor ons staat en waarvan de gang tot in bizonderheden beschreven worden kan ? Wat Jezus van Nazareth ondervonden, gedaan, gedacht heeft, is het met geschiedkundige zekerheid te zeggen? Daar zijn er die meer en daar zijn er die minder vrijmoedigheid hebben, om vertrouwen te schenken

Sluiten