Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de eerste plaats en met voorliefde, hen had uitverkoren tot Zijn volk bij uitnemendheid.

Met de hooge waardigheid, die zij zich toekenden, was hun toestand meestal niet in overeenstemming. Zij hebben weinig voorspoed gekend, zijn herhaalde malen door vreemde volkeren overwonnen, en hebben hun onafhankelijkheid niet kunnen handhaven.

Zou aan hun ellende en vernedering geen einde komen ? Zij konden het niet gelooven. Dan zouden zij immers des Heeren volk niet zijn! Hij moest eenmaal redding geven, en door rijken zegen duidelijk toonen, dat Hij hen liefhad boven alle andere volken.

De profeten, die in dezen geest spraken, legden er wel nadruk op, dat de rampspoeden straffen waren voor de vele zonden, waarmee het volk de majesteit des Heeren beleedigde. Zij wekten daarom met vurigen aandrang op tot boete en onderwerping aan Zijn geboden, en verklaarden, dat een betere toekomst niet zou aanbreken, als de Heer niet gediend werd met meer ijver en trouw. Maar dat het volk zulk een toekomst tegen ging, stond toch voor hen vast. En menig-

Sluiten