Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grieksche taal —, en dat deze door Gods hulp een heerlijken, zaligen tijd zou doen aanbreken door te stichten een nieuw koninkrijk — koninkrijk Gods of koninkrijk der hemelen genoemd —.

Deze verwachting, die zich in den loop der geschiedenis met wisselende kracht heeft doen gelden, was vooral bijzonder levendig omstreeks den aanvang onzer jaartelling.

De Joden waren toen ingelijfd bij het Romeinsche reuzenrijk en vormden daarvan slechts een onbeduidend onderdeel. Zij, die zichzelf hielden voor het eerste volk der aarde en met minachting op vreemden neerzagen, gevoelden dien toestand als een onduldbare vernedering, en koesterden tegen de Romeinsche heerschappij een diepen weerzin.

Intusschen waren de boeken der oude profeten, die herhaaldelijk gewaagden van toekomstige macht en glorie, verheven tot Heilige Schrift, en golden dus die profetiën voor goddelijke beloften, aan de vervulling waaraan niet getwijfeld mocht worden.

Maar dan moest de redding ook nabij zijn, dan kon de Heer niet langer Zijn bijstand aan het volk onthouden. Indien Hij zich ooit over hen

Sluiten