Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou ontfermen, moest Hij thans, nu de nood zoo hoog geklommen was, Zijn beloften gestand doen.

In die dagen werd dan ook niet alleen naar de komst van Gods koninkrijk — of van den Messias, die het stichten zou — met verlangen uitgezien, maar leefden velen, geloovende dat hij nabij was, reeds met hun gedachten in de heerlijkheden der toekomst. Er vormde zich zelfs een partij, die in vertrouwen, dat de Heer den Messias wel zenden zou, alvast de wapenen wilde opnemen, om voor het uitverkoren volk vrijheid en macht te veroveren.

Het zedelijke element in de verwachtingen werd intusschen verwaarloosd. Hadden de profeten den eisch gesteld van onderwerping aan Gods geboden, daarvan zweeg men, blijkbaar van meening, dat er, althans in hoofdzaak, aan werd voldaan. Met het vervullen der Wet, die geacht werd Zijn geboden te bevatten, werd immers ernst gemaakt, en aan het dienen van vreemde goden, dat misdrijf der vaderen, waartegen de profeten zoo hadden geijverd, maakte zich niemand meer schuldig. Het staatkundige element trad op den voorgrond, en de aandacht richtte zich op ver-

Sluiten