Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossing uit de heerschappij der Romeinen, op vrijheid en glorie.

Toch zullen er ook wel geweest zijn, die aan het zedelijke element meer plaats gaven, en er niet gerust op waren, dat aan den gestelden eisch was voldaan. Eén althans is ons bekend, die er grooten nadruk op legde, en juist met kracht aandrong op zedelijke reiniging. Het was Johannes de Dooper.

Johannes was van oordeel, dat niet allen, die behoorden tot Gods uitverkoren volk, genieten zouden van de heerlijkheid, welke ook hij aanstaande achtte. Zedelijke reinheid was volgens hem daarvoor een onmisbaar vereischte, en hij verwachtte, dat de Messias bij zijn komst gericht zou houden, de waardige kinderen des volks in zijn koninkrijk zou opnemen, maar de boozen zou treffen met strenge straffen.

Hij trad daarom op als boetprediker, hij verkondigde niet alleen: „Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen", maar voegde er de vermaning aan toe: „Bekeert u".

„Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen

Sluiten