Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van één persoon. Zelfs wanneer iets schijnt voort te komen uit een kring van personen, is toch altijd één hunner de bezielende kracht, en ligt dus eigenlijk de oorsprong bij hem. Het is daarom niet meer dan natuurlijk, den oorsprong van een zoo belangrijk verschijnsel als het Christendom te zoeken bij een buitengewone, boven anderen uitstekende persoonlijkheid.

En dan pleit voor de geschiedkundige waarheid van eenige hoofdpunten zeer sterk het feit, dat ons het beeld wordt geteekend van een Christus, die lijdt en sterft.

De evangelie-schrijvers toch, die het Oude Testament beschouwden als Heilige Schrift, hebben Jezus willen teekenen als den Messias, zooals de Schrift hem reeds lang geleden had aangekondigd. Dat is hun op verre na niet gelukt, maar zij hebben het willen doen, en zoo naarstig mogelijk gezocht naar punten van overeenkomst.

Het denkbeeld van een Christus, die lijdt en sterft, is echter aan het Oude Testament vreemd.

En nu schijnt het mij ten eenenmale onaannemelijk, dat zij, zonder daartoe gedwongen te zijn door zekere onloochenbare feiten, dat zij als

Sluiten