Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat hij zich niet als Christus bekend maakte, zelfs niet aan zijn leerlingen. Toen zij echter uit zichzelf verklaarden, dat zij in hem en zijn werk de vervulling zagen van de verwachtingen van het voorgeslacht, toen kon hij zich slechts verheugen over hun waardeering van zijn persoon en hun vertrouwen op de gevolgen van zijn optreden, waaruit die verklaring moest zijn voortgevloeid, en toen moest hij ook wel zijn stempel daarop drukken.

Waarom hij hun kan hebben opgedragen, er niet openlijk over te spreken ?

Och, de overgroote meerderheid van het volk verwachtte nu eenmaal, en toen ter tijde vooral, van den Christus verlossing van materieele nooden en staatkundige verheffing. Het was te voorzien, dat zulke verwachtingen aan zijn persoon verbonden zouden worden, als hij zich openlijk Christus noemde of noemen liet. En het was verre van zeker, dat hij zijn volksgenooten zou kunnen bewegen, hun droomen van macht en glorie op te geven, en hem te volgen als Christus ter stichting van een Godsrijk zooals hij dat verstond. En indien hem dat niet gelukte, zouden velen, na

Sluiten