Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoofdzaak was immers bij Jezus hierin gelegen, dat hij geloofde in de komst van het koninkrijk Gods als een rijk van waarheid, vrede en liefde, dat hij zich bewust was, door zijn arbeid daarvan de grondslagen te leggen omdat het in volle heerlijkheid verschenen zou zijn, als zijn beginselen in de harten heerschappij voerden, en dat hij op de zegepraal dier beginselen vast vertrouwde. Daarom was het, dat hij zichzelf beschouwde als den brenger der nieuwe toekomst, als den Christus.

Welnu, indien ook wij gelooven in de komst van het Godsrijk of — uitgedrukt in de taal van onzen tijd — in den zedelijk-godsdienstigen vooruitgang der menschheid, en indien wij vertrouwen, dat die vooruitgang tot stand zal komen door verder en dieper doordringen van die beginselen, waarvoor Jezus geleefd heeft en gestorven is, maar ook op geen andere wijze tot stand komen kan, omdat alleen langs den weg, door hem gewezen, 's menschen hoogste ontwikkeling, en daarmee tevens zijn waarachtig heil te bereiken is, dan staan wij op denzelfden bodem, waarop hij stond. Dan is hij voor ons de baanbreker van

Sluiten