Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heilige, die het kwade verfoeit en het goede verlangt, die altijd weer ons opwekt tot reinheid en liefde. En als wij weten, dat Hij reinheid en liefde wil van ons, wat anders kunnen wij dan aannemen dan dat ze wil alom, en wat anders kunnen wij dan gelooven dan dat Hij de menschheid, zij het op voor ons ondoorgrondelijke wijze, en langs wegen, die ons niet altijd toeschijnen de kortste te zijn, voortstuwt in die richting, die stellig tot meer reinheid en liefde leiden zal?

En hoe zouden zij het tot stand komen van zulk een vooruitgang ons anders kunnen voorstellen dan doordat meer in de harten der menschen doordringen en heerschappij voeren die beginselen, die, in spreuken en gelijkenissen, in de bergrede vooral, ons treffen door hun eenvoud en reinheid, hun klaarheid en diepte, beginselen, die tot ons spreken van liefde tot God en den naaste, van ootmoed en vertrouwen, van goddelijke ontferming en menschenwaarde ?

Maar iets hoogers en edelers kunnen wij ons immers niet denken. Wij zouden het ideaal van menschelijke volkomenheid verwezenlijkt achten, als wij ze bij iemand onbeperkt zagen heerschen.

11

Sluiten