Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer wij ons een samenleving pogen voor te stellen, waarin alle verhoudingen en toestanden, alle gedragingen van menschen den stempel vertoonen van die beginselen, dan rijst voor ons op een beeld, overweldigend van hoogheid, schoonheid en zaligheid.

Misschien zijn sommigen van oordeel, dat bij deze Christus-beschouwing de persoon wel wat veel op den achtergrond treedt voor de beginselen, die hij gepredikt heeft.

Ik meen, dat dit noodig is, ja, dat het voor de zuiverheid en de kracht van het godsdienstig leven gevaarlijk is, den persoon naar voren te brengen.

Ik voeg er echter terstond aan toe, dat het toch ook stellig op schade uitloopt, den persoon uit het oog te verliezen.

Het is zeer gewichtig, dat Jezus zijn beginselen niet alleen heeft gepredikt, maar er ook in zichzelf de heerlijkheid van bewezen heeft, in zichzelf heeft getoond aan tijdgenoot en nakomeling, hoe een mensch wordt, in wien zij leven als heerschende

Sluiten