Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenschappelijk onderzoek leert, dat met voldoenden grond omtrent Jezus' persoon mag worden aangenomen ?

Ja, de beteekenis, die zijn persoon kan hebben voor ons godsdienstig leven, hangt daarmee ten nauwste samen.

Wanneer iemand er aan twijfelt, of Jezus wel inderdaad zóó vast heeft vertrouwd op den Vader, dat hij ook in dien bangen nacht in Gethsemané's hof met een wreeden dood voor oogen bidden kon „Uw wil geschiede!", dan kan daaruit geen opwekking meer tot hem komen, om ook van eigen wenschen en verlangens afstand te doen en zich met kinderlijken zin aan God over te geven. Hij kan dan het beeld waardeeren als een schepping van vrome fantasie, en het kan hem als zoodanig bekoren, maar het kan hem niet meer zoo aangrijpen en ontroeren als wanneer hij het houdt voor een beeld der werkelijkheid.

Wanneer iemand zich niet verzekerd houdt, dat Jezus inderdaad een mensch is geweest met zulk een reine, liefdevolle ziel, dat hij aan eigen voordeel en gemak niet dacht, maar rusteloos anderer heil zocht, en zelfs om vergeving bidden kon

Sluiten