Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stige en wijsgeerige overtuiging harer aanhangers.

Men kan op grond van andere dan onze sociale en politieke inzichten het kapitalisme, het zij dan in zijn uitersten verzacht en getemperd, noodzakelijk en nuttig achten en daarbij een goed Christen wezen.

Heeft dan het Christendom met het Socialisme niets te maken? Is dan het Christensocialisme een zonderlinge combinatie, die uit het verwonderlijke assimilatievermogen der christelijke ideeën kan worden verklaard maar niet mag worden aanvaard en gehandhaafd?

Staatkunde en staathuishoudkunde zijn geen indifferente wetenschappen. Zij richten zich niet als de wiskunde alleen tot ons verstand, zij raken voortdurend ons rechtsbesef en gemeenschapsgevoel. Daarom wekken zij zoo sterk de hartstochten op en zijn hunne vragen altijd strijdvragen. Zij zijn ten nauwste met onze godsdienstige en zedelijke overtuigingen verbonden, en daardoor hebben deze recht van meespreken in de vragen, hoe zal ons land bestuurd, hoe onze maatschappij ingericht worden? Zonder de zedelijke eischen en idealen van het Evangelie zou men het kapitalisme met zijn wilden en wreeden bestaansstrijd natuur-

Sluiten