Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus heeft geen leer, ook geen godsdienstige leer gegeven, geen kerk gesticht en geen partijnaam uitgevaardigd, toch heeft niemand grooter invloed uitgeoefend door zijn geest dan hij. Heilige verlangens heeft hij gewekt in het hart der menschheid, heerlijke idealen haar geschonken.

Christus, zoo schrijft Quack in zijn beroemd standaardwerk over het Socialisme, gaf beginselen aan, die bij de toepassing het wezen der maatschappij geheel en al zouden vervormen. Wij durven het aarzelend „zouden" door een vast en blij geloovend „zullen" vervangen. De wetenschap van Marx steunt dat geloof, maar wij hebben aan haar niet genoeg. Strikt genomen houdt de wetenschap zich alleen met de bestaande werkelijkheid bezig. Aldus opgevat is het Socialisme geen zuivere wetenschap. Er is, naar Bernstein, een metaphysisch element in. Het ligt immers gedeeltelijk buiten de sfeer onzer ervaring, immers buiten het heden. Wij mogen het thans reeds in kiem zien, zijn volle wasdom ligt in de toekomst.

Mede omdat wij gelooven in God en Zijn

Sluiten