Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelederen beweren van de door hen vertegenwoordigde nieuwe schakeering der vrijzinnigheid hetzelfde. Maar wat niet zonder reden aan deze laatste kan worden verweten, is hare ondoordachtheid, haar zwakke wijsgeerige ondergrond. Meer nog dan de Oud-modernen heeft zij eene uitgesproken antipathie tegen het philosofisch denken, iets wat op het standpunt der gemoedelijkheid volkomen verklaarbaar, maar aan de innerlijke kracht der richting allesbehalve bevorderlijk is.

Onze tijd is minder dan eenige vroegere geneigd, zich te buigen voor van buiten opgelegd gezag. Aan alles wat zich als autoriteit komt aandienen, zijn wij gewoon om zijne geloofsbrieven te vragen. Dat is goed. Maar daarin gaan wij ook wel eens te ver. Al te dikwijls loopt dit uit op anarchie. Zeker, iedereen heeft het onvervreemdbaar recht er zijne eigen meening op na te houden; maar niet het recht om van anderen te eischen, dat zij die meening nu ook bijzonder interessant zullen vinden, enkel en alleen omdat het eene m e e n i n g is. Niet voor wat wij meenen, wel voor wat wij weten, mogen wij op algemeene instemming aanspraak maken. En als onze meening

Sluiten