Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingewijde kunstenaar zal eene liefde tot de kunst toonen, die niet minder innig maar wel rijker aan inhoud is. Als het waar is, dat wij, menschen, in de éérste plaats denkende wezens zijn, — en juist als vrijzinnigen mogen wij dat niet ontkennen, — dan moeten wij ook het denken niet versmaden op een gebied, dat ons het aangelegenst is en ddar niet een premie stellen op de onnadenkendheid. Want met de kinderkens, aan wie de waarheid volgens het Evangelie geopenbaard is, zijn toch stellig heel andere wezens bedoeld dan de verstandsmenschen, die het oude Kerkgeloof wegredeneeren en de Wijsbegeerte verachten. Nu heeft de moderne richting vanouds het denken, in den vorm van verstandige critiek, ook op godsdienstig gebied eene eereplaats ingeruimd; zij zal het moeten dulden, dat een jonger geslacht, door haarzelve gevormd, zonder iets prijs te geven van haar critischen geest, ten aanzien van den godsdienst het denken ook in zijn speculatieven vorm laat gelden. Eene herleefde belangstelling in wijsbegeerte, die zich hier te lande vooral aan den naam van Bolland vastknoopt, is voor een, tot nog toe zeer bescheiden, kringetje van vrij-

Sluiten