Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theologisch gebied. Het onmiddellijke weten van den geloovigen, maar geestelijk onrijpen mensch, die aan den twijfel nog niet is toegekomen, mag even weinig tot norm worden verheven als de blinde gehoorzaamheid van het kind het ideaal voor de zedelijkheid van volwassenen heeten mag. Het dogma nu wil menschen, die geene roeping of aanleg hebben tot wetenschappelijk denken, heldere en diepzinnige gedachten inprenten, die niet zonder uitwerking kunnen blijven op hun godsdienstig leven; als zoodanig is het dogma meer dan eene theorie; het is een werkzame factor bij de opbouwing der Gemeente, waarvoor het de Christelijke waarheid zoo bevattelijk mogelijk uitdrukt '). Het intuïtieve besef van het ongescheiden onderscheiden zijn van God en Wereld gaat vooraf; dat duikt op in het vrome gemoed. Dan drukt het denken dit uit in de taal van het dogma, die nog geen zuiver wijsgeerige, maar met beeldspraak vermengde taal is. Het wijsgeerig denken, dat, als zoodanig, niet vreemd is aan de religie, denkt het dogma na en begrijpt eerst

') ^Ien vergelijke het belangrijke geschriftje van Georg Lasson, Zur Theorie des christlichen Dogmas, Berlin 1897.

Sluiten