Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend; evenmin als het aangaat om onze moderne levens- en wereldbeschouwing als het oorspronkelijke Christendom aan menschen van de eerste eeuw onzer jaartelling toe te dichten. Neen, het Christendom wordt stellig bij de eerste volgelingen van Jezus nog niet in zijne volkomenheid gevonden ; het begin is immers nooit het ware. Het ware vertoont zich eerst aan het eind. Maar het eind vooronderstelt wat in den loop der ontwikkeling te voorschijn is getreden en toont dat in zich te hebben 5 de hoogste openbaring van den Christelijken geest is rijk aan inhoud en vindt in eiken trap van den ontwikkelingsgang des Christendoms een moment van zichzelven terug.

De begrippen en de daarbij passende woorden, waarvan de Christelijke geest zich bedient, bestaan reeds. Mag men nu van ons eischen, dat wij die begrippen en woorden laten varen, zoo wij ze niet gebruiken in hun streng-orthodoxen zin? Dan konden wij er voortaan wel het zwijgen toe doen. Vooral in den mond van vrijzinnigen is die eisch dwaas, want zij hebben het begrip en den naam „God" eenvoudigweg uit het bestaande spraakgebruik overgenomen, hoewel zij

Sluiten