Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leer te begrijpen en het voorgestelde te laten voor wat het is.

Vergeestelijken van heilsfeiten is trouwens geen ongereformeerd bedrijf, al zijn onze hedendaagsche Gereformeerde theologen van een tegenovergesteld gevoelen. De 44ste vraag van den Heidelbergschen Catechismus luidt: „Waarom volgt daar (nl. in de Apostolische Geloofsbelijdenis): nedergedaald ter helle?" en dan is het antwoord: „Opdat ik in mijne hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganschelijk vertrooste, dat „mijn Heere Christus door zijne onuitsprekelijke „benauwdheid, smarten, verschrikking en helsche „kwalen, in welke Hij in zijn gansche lijden (maar „inzonderheid aan het kruis) gezonken was, mij „van de helsche benauwdheid en pijn verlost „heeft". De Heidelbergsche Catechismus staat als een der formulieren van eenigheid der Nederlandsch Hervormde Kerk in den reuk van onverdachte rechtzinnigheid. Toch zal niemand kunnen beweren, dat de Catechismus zich ten deze streng aan de Schrift houdt. In den eersten brief van Petrus (319V.) wordt immers gesproken overeene prediking van Christus aan de geesten, „die in

Sluiten